Hội đồng thi khiêu vũ

Lakemba studio. Hội đồng chấm thi năm 2011. From left: Ross Wilkingson Phó chủ khảo. Danh Nguyễn Thơ ký Hội đồng và William Rae Chánh chủ khảo.

Dance judges

 

Advertisements