Thơ Ngỏ

Featured

A jet dream   Đây là trang Web để ghi lại những hình ảnh của một đời người. Một người Việt nam bình thưòng, sống xa quê hương. Nhưng trái tim bao giờ cũng hướng về tổ quốc, mong cho toàn dân Việt nam sẽ có một ngày được hưởng ấm no và hạnh phúc.

Advertisements